geschiedenis - terugblik - logo
link naar site map van terugblik
illustratie - blauwe lijn

700 < > 900

800 - illu

index

vóór Christus

0  - 1900

1900 - 1909

1910 - 1919

1920 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

tijdlijn

boeken

film

reizen

links

op zoek naar je oude school?

begin bij
klasgenoten

Kroniek van de mensheid - illu

Vikingen slaan in heel Europa toe.
 

lijn a - illu
lijn b - illu
geschriften uit 900

800, Kerstnacht. Karel de Grote, koning der Franken en Longobarden en patricius der Romeinen, wordt door de paus tot Imperator Romanorum gekroond. Het rijk van de Franken beslaat nu het gebied van de Noordzee tot de Tiber en van de Ebro tot de Elbe.

804. Alcuinus overleden.

809. Kalief Haroen al-Rasjid overlijdt tijdens een veldtocht.

Novgorod wordt gesticht ( >
1242)

814. Keizer Karel overlijdt in Aken

843. Verdrag van Verdun. Het rijk van Karel de Grote wordt onder zijn drie kleinzoons verdeeld.

846.  Rome wordt aangevallen door de Saracenen. Mannen uit de schola van de Friezen nemen, samen met de scholae van de Saksen, de Franken en de Longobarden, de verdediging van Rome (en het graf van Petrus) op zich, maar worden op de Gianicolo verslagen en vermoord. Onze Friese martelaren worden ter plekke begraven, onder en bij de kerk van Michael en Magnus. Aanwijzingen van deze, en andere gebeurstenissen betreffende mensen uit Frisia, zijn (waren) te vinden in moeilijk leesbare opschriften boven graftunnels die aan de zuidkant de heuvel ingaan. Waarschijnlijk zijn de opschriften fries en daarmee de eerste getuigenis in Zuid-Europa van het geschreven fries.
Helaas heeft het Vaticaan, ondanks Italiaans protest en verontwaardiging, in 1999 onder de Gianicolo een busgarage laten aanleggen en daarmee veel archeologisch materiaal vernietigd. De Friezen hebben echter voorzien dat hun scholae en de graven er omheen ooit gevaar zouden lopen. In de kerk van Michael en Magnus staat in het Latijn een lange inscriptie (uit omstreeks 1300), waarin met zware straffen wordt gedreigd voor wie schade brengt aan de schola. Laat wie dat doet weten

    'dat hij voor de eeuwigheid is verdoemd en vervloekt, en krachtens een banvloek van de paus, wanneer hij geen berouw toont, wordt geketend met de duivel in de hel, en tijdens dit leven arm zal zijn, ellendig en verstoten, en zal worden geschrapt uit het boek van het eeuwig leven en verbannen uit het rijk van Christus.'

Het Vaticaan is gewaarschuwd!

849-899. Koning Alfred.

866. Vikingen veroveren Eburacum en besluiten na een paar jaar om zich daar blijvend te vestigen. De naam wordt veranderd in Jorvik ( > slag bij Hastings).


begin pagina  Boeken/Geschriften

Anglo-Saxon Chronicle (Koning Alfred), Edda's: goden- en heldenliederen, grotendeels op IJsland ontstaan, Heliand  -  Oudsaksisch religieus episch gedicht over het leven van Jezus Christus, ca. 825. In de Heliand is Jesus een souvereine Germaanse vredesvorst met discipelen als zijn trouwe vazallen (als dappere germaanse strijders),  Historia Britonum - Nennius . Voor het eerst duikt de naam van koning Arthur op,  Sprookjes van Duizend-en-een-Nacht - ?

700 < > 900
 

illustratie - blauwe lijn

disclaimer
 

(C) 1998-20130111 -  Studio 15